Giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai – Qua thực tiễn thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai – Qua thực tiễn thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Other Titles: The settlement of administrative complaint in the land – through practice in Tam Diep town, Ninh Binh province
Authors: Dương, Thị Thanh Huyền
Keywords: Khiếu nại hành chính;Đất đai;Pháp luật Việt Nam;Luật hành chính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 73 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5946
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Advertisements

Các yêu cầu đối với quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Các yêu cầu đối với quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Hà, Thu Hiền
Phạm, Hồng Thái
Keywords: Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam;Quyết định hành chính;Lịch sử nhà nước;Ủy ban nhân dân tỉnh
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 20 tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quyết định hành chính và các yêu cầu đối với quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh: ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chủ yếu thông qua việc ban hành quyết định hành chính, các yêu cầu đối với quyết định hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh. Đánh giá thực trạng tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính do ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành và giải pháp nhằm đảm bảo các yêu cầu hợp pháp, hợp lý đối với quyết định hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh. Đưa ra phương hướng, biện pháp bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý của các quyết định hành chính do UBND tỉnh ban hành.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6249
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Quy trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan hành chính ở địa phương qua thực tiễn ở tỉnh Bắc Ninh

Quy trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan hành chính ở địa phương qua thực tiễn ở tỉnh Bắc Ninh
Authors: Mai, Văn Duẩn
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Cơ quan hành chính;Luật hành chính;Khiếu nại
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 17 tr.
Abstract: Khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật về khiếu nại hành chính, về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Nghiên cứu thực trạng giải quyết khiếu nại hành chính ở tỉnh Bắc Ninh, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó trong quá trình giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện quy trình giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính ở nước ta hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6198

Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Mạnh Long
Phạm, Hồng Thái
Keywords: Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam;Lao công chức;Công chức nhà nước;Thanh Hóa;Hành chính nhà nước
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 20 tr.
Abstract: Đánh giá và tìm hiểu về xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá; từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay. Phân tích những vấn đề cơ bản về công chức hành chính và xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Làm rõ thực trạng đội ngũ công chức hành chính ở tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6176
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Authors: Nguyễn, Quỳnh Như
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Tài nguyên môi trường;Luật hành chính;Thủ tục hành chính
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 9 tr.
Abstract: Một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6136
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Pháp luật về viên chức ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Pháp luật về viên chức ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
Authors: Lê, Thị Quỳnh Nga
Keywords: Viên chức;Thời kỳ hội nhập;Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 17 tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của pháp luật về viên chức; chỉ ra sự khác biệt giữa viên chức với cán bộ, công chức. Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và thực trạng pháp luật về viên chức ở Việt Nam. Đưa ra quan điểm và giải pháp hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về viên chức trong thời kỳ hội nhập ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5867
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan và biện pháp ngăn chặn

Vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan và biện pháp ngăn chặn
Other Titles: Violations of Administrative Law in the field of Customs and Preventive Measures
Authors: Nguyễn, Mai Hương
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hành chính;Vi phạm pháp luật
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: 79 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3290
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính

Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính
Authors: Cao, Thị Nga
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hành chính;Luật hành chính;Thẩm phán
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 5 tr.
Abstract: Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính trong bối cảnh Việt Nam nhằm đưa ra giải pháp hình thành và phát triển các giá trị văn hoá của thẩm phán trong tố tụng hành chính. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào quá trình cải cách, hoàn thiện nền tư pháp trong sạch vững mạnh, với nét văn hoá tiên tiến, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6495
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Đặng, Công Nhiên
Nguyễn, Đăng Dung
Keywords: Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam;Khiếu nại hành chính;Thu hồi đất;Quảng Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 20 tr.
Abstract: Khái quát chung về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghiên cứu thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái đ ịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn t ỉnh Quảng Nam. Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên đị a bàn tỉnh Quảng Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6606
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Công chức trong nền kinh tế thị trường

Công chức trong nền kinh tế thị trường
Authors: Trần, Thị Hải Yến
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Công chức;Kinh tế thị trường;Luật hành chính
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 17 tr.
Abstract: Khái quát về vị trí, vai trò, đặc điểm và thực trạng hoạt động của công chức trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về công chức trong nền kinh tế thị trường, làm rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công chức đồng thời chỉ ra những bất cập của pháp luật trong việc quy định địa vị pháp lý của công chức. Đưa ra một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả của công chức trong nền kinh tế thị trường.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6195
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)