Chế định quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam

Chế định quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thùy Dương
Keywords: Quyền con người;Quyền công dân;Pháp luật Việt Nam;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5949
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Advertisements

Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người. Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang

Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người. Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Linh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quyền con người;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5914
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Vai trò của Quốc hội trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Quốc hội;Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5895
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do ở Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do ở Việt Nam
Other Titles: Completing law on protecting human rights of minors deprived of their freedom in Viet Nam
Authors: Nguyễn, Phương Linh
Keywords: Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Luật Hiến pháp;Bảo vệ nhân quyền
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 86 tr.
Abstract: – Thứ nhất: Luận văn làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về NCTN, NCTN bị tước tự do. Đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống các văn kiện pháp luật quốc tế và các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan đến người chưa thành niên bị tước tự do. – Thứ hai: Phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do, qua đó nhận xét những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của nó trong việc áp dụng các quy định này. – Thứ ba: Từ thực trạng đã phân tích, đưa ra các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2692
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Tư tưởng quyền con người của Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trước cách mạng tháng 8/1945

Tư tưởng quyền con người của Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trước cách mạng tháng 8/1945
Other Titles: Thinking of human rights of Phan Boi Chau, Phan Chau Trinh, Nguyen Ai Quoc – Ho Chi Minh before August 1945 Revolution
Authors: Nguyễn, Trọng Hoàng
Keywords: Quyền con người;Nhân quyền;Pháp luật Việt Nam;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 80 tr.
Abstract: Luận văn đi sâu nghiên cứu tư tưởng quyền con người của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trước Cách mạng Tháng 8/1945. Thông qua đó, phát hiện những giá trị vốn có về tư tưởng quyền con người của người dân Việt Nam nói chung. Cách đây hơn một thế kỷ, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã ngược xuôi khắp năm châu bốn bể tìm đường giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, giải phóng con người và tìm lại giá trị vốn có của con người. Trên con đường tìm kiếm đó, cùng với những giá trị tích lũy được thông qua các tác phẩm, đã để lại cho hậu thế những giá trị tư tưởng rất lớn về quyền con người. Đó là: Thứ nhất: Gắn quyền con người với giải phóng dân tộc, tạo động lực to lớn cho toàn thể nhân dân Việt Nam nhất tề đứng lên đánh đuổi thực dân, phong kiến. Các phong trào cách mạng như Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931; phong trào đấu tranh đòi dân chủ 1936 – 1939, mà đỉnh cao là cuộc nổi dậy của nhân dân cả nước dành chính quyền năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã chứng minh ý nghĩa thiết thực, to lớn mà tư tưởng của các sỹ phu yêu nước, đặc biệt là đường lối cách mạng vô sản giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh thật sự là lựa chọn đúng đắn và sáng suốt nhất cho các mạng Việt Nam, tự giải phóng chính mình, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Qua đó, thực thi có hiệu quả nhất quyền con người: Quyền độc lập, tự do, dân chủ, quyền tự quyết… của mỗi con người Việt Nam. Thứ hai: Giá trị quyền con người ở Việt Nam đã được khẳng định thông qua việc không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân thông qua các chính sách phát triển đã được người dân trong nước và quốc tế công nhận. Với việc tham gia Hội đồng Nhân quyền với tư cách quốc gia thành viên, ta sẽ có thêm điều kiện giới thiệu giới thiệu đường lối đổi mới toàn diện, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực cùng thành tựu các mặt về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam. Qua đó, Việt Nam có điều kiện nói lên quan điểm, tiếng nói của mình để phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái về chính sách bảo vệ quyền con người của Việt Nam. Việt Nam có thêm điều kiện để đóng góp sâu rộng, đầy đủ hơn trên một vấn đề quốc tế lớn hiện nay, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế và tranh thủ những kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Thứ ba: Những vấn đề đặt ra và tiếp tục cần phải giải quyết trong những nghiên cứu tiếp theo. Dù cách thời đại ngày nay hơn thế kỷ, nhưng giá trị tư tưởng quyền con người của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng được các thế hệ người Việt Nam tiếp thu và phát huy. Hiến pháp 2013, cùng với những quy định mới về quyền con người được coi là sự thể hiện rõ nét nhất về nhận thức và giá trị thực tế quyền con người với mọi người dân Việt Nam. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã dày công tìm t òi và truyền bá vào Việt Nam những tư tưởng, giá trị tiên tiến về quyền con người. Và, những người Việt Nam qua mọi thế hệ đã không làm các bậc tiền bối thất vọng khi tiếp tục kế thừa và phát triển một cách mạnh mẽ hơn giá trị tư tưởng quyền con người, đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2450
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Vai trò của án lệ và thực tiễn xét xử trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Vai trò của án lệ và thực tiễn xét xử trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Án lệ;Pháp luật Việt Nam;Xét xử
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 12 tr.
Abstract: Lý luận và lịch sử về án lệ và về thực tiễn xét xử với tính cách là nguồn của pháp luật. Vai trò của hoạt động xét xử của Tòa án và thực tiễn sử dụng án lệ ở Việt Nam. Phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của thực tiễn xét xử, phát triển án lệ trong quá trình phát triển và hoàn thiện hẹ thống pháp luật Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6304
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân – Qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân – Qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Đặng, Trần Sơn
Phạm, Hồng Thái
Keywords: Lịch sử nhà nước và pháp luật;Pháp luật Việt Nam;Thừa Thiên Huế
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 18 tr.
Abstract: Nghiên cứu cơ sở pháp lý về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2011). Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2011 (01/01/2007 đến 31/12/2011). Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của viện kiểm sát nhân dân- qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6719
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Hiệp định trị giá GATT, kinh nghiệm một số nước và thực trạng áp dụng tại Việt Nam

Hiệp định trị giá GATT, kinh nghiệm một số nước và thực trạng áp dụng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngoan
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Hiệp định giá trị GATT;Thuế quan
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6732
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Chế độ ốm đau trong Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành

Chế độ ốm đau trong Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vinh
Keywords: Chế độ ốm đau;Bảo hiểm xã hội;Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5996
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Kết hôn giữa những người LGBT dưới góc độ quyền con người

Kết hôn giữa những người LGBT dưới góc độ quyền con người
Other Titles: Marriage between people LGBT perpective human rights
Authors: Lê, Thị Hạnh
Keywords: Luật hôn nhân gia đình;Người LGBT;Quyền con người;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6307
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)